registerwin

Goliath Games Wedstrijdreglement

Wij bieden 1 deelnemer de mogelijkheid om een zelf in te vullen buurtfeest t.w.v. € 1500,- te winnen.
Deelname:
Vul het wedstrijdformulier in en upload een foto van je buurt op Burendag. Dan maak je kans op de prijs.

Begindatum:
27 september 2014

Sluitingsdatum:
28 september 2014, om 21:00 uur

Deelname vereisten:
De wedstrijd staat open voor iedere inwoner van Nederland en Vlaanderen. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders/voogd om te kunnen deelnemen. Indien de deelnemer jonger is dan 6 jaar, dient de ouder/voogd deel te nemen namens het kind.
Prijzen:
De prijzen zijn als volgt: 1 x een buurtfeest t.w.v. maximaal € 1500,-. Het buurtfeest is in goed overleg met Goliath Games zelf in te vullen. Het buurtfeest moet binnen een jaar na toekenning van de prijs georganiseerd worden. De prijs wordt niet in geld uitgekeerd.

Selecte van de winnaars:
Uit alle juiste inzendingen worden door een jury 1 winnaar gekozen.

Prijsafhandeling:
De winnaar wordt binnen 2 weken na de sluitingsdatum per e-mail geïnformeerd.
Algemene voorwaarden & bepalingen
De wedstrijd wordt georganiseerd door Goliath Games (Benelux), Vijzelpad 80, 8051 KR Hattem, Nederland (“Goliath”).
Als u enige vragen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Marketing/PR op promotie@goliathgames.nl of te schrijven naar Goliath Games (Benelux), T.a.v.: Afdeling Marketing/PR, Vijzelpad 80, 8051 KR Hattem, Nederland.
Door deel te nemen gaat u akkoord met de vereisten zoals uiteengezet in alle promotiemateriaal en de onderstaande algemene voorwaarden en bepalingen.
1. Deelname vereisten.
a. Als u jonger bent dan 18 jaar en de wedstrijd is ook open voor u, vraag dan toestemming van een van uw ouders of voogd. Vraag altijd de toestemming van een van uw ouders of voogd voordat u wilt deelnemen en vraag altijd de toestemming van de betaler voordat u online gaat of telefonisch met ons contact wilt opnemen voor deelname.
b. Deelname is niet toegestaan voor werknemers (of hun directe familie) van Goliath of van enige andere onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze wedstrijd.
d. Maximaal één inzending per persoon, tenzij anders vermeld. Deelname via agentschappen of derden of het gebruik van meerdere identiteiten en e-mailadressen is niet toegestaan. Gebruik van geautomatiseerde deelnames of programma’s is verboden en alle dergelijke deelnames worden gediskwalificeerd.
e. Uitsluitend online deelnames via de wedstrijdwebsite worden geaccepteerd. Inzendingen moeten online vóór de sluitingsdatum worden ingediend.
2. Persoonsgegevens.
Voor deelname vragen wij u om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt overeenkomstig het huidige gepubliceerde Privacybeleid van Goliath (klik hier om deze te bekijken: http://www.goliathgames.nl/privacy/) en kunnen worden verstrekt aan onze agentschappen om de wedstrijd te beheren, prijzen te verzenden en om het Goliath mogelijk te maken de wedstrijd, producten en services (waaronder de producten en services van enige partner die de wedstrijd sponsort) te promoten in enige media waaronder, maar niet beperkt tot, televisie, online en uitzendingen en sociale media-platforms. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor directe marketingdoeleinden.
3. Selecteren van de winnaar.
a. Voor wedstrijden die gebaseerd zijn op vaardigheid, worden winnaars door een jury geselecteerd, gebaseerd op de beoordelingscriteria zoals hierboven uiteengezet. (Waar winnaars worden gekozen uit topscores zullen wij winnaars selecteren overeenkomstig de hoogste score eerst, tenzij anders vermeld).
b. Voor wedstrijden waar u originele inhoud hebt ingediend ter beoordeling:
i. Goliath controleert alle deelnames en behoudt zich het recht voor om deelnames te weigeren die technisch niet acceptabel zijn, ongeschikt materiaal bevatten of inbreuk maken op deze voorwaarden en bepalingen. Goliath behoudt zich het recht voor om voorgedragen deelnames te selecteren en deze finalisten op de wedstrijdwebsite te vermelden. Publicatie van enige deelname betekent niet dat u hebt gewonnen.
ii. Deelnames aan wedstrijd en/of voorgedragen deelnames worden beoordeeld door een jury en er zal voor elke beschikbare prijs een winnaar worden geselecteerd overeenkomstig de beoordelingscriteria zoals uiteengezet op de deelnamepagina van de wedstrijd. De jury heeft de uitsluitende bevoegdheid om te beslissen wie welke prijs krijgt.
iii. Door deelname aan een wedstrijd bevestigt u (en uw ouder of voogd als u jonger bent dan 18 jaar) (i) dat u en zij de eigenaar zijn van de ingediende inzending , (ii) dat de aanmelding naar beste weten geen kopie is of inbreuk maakt op de rechten van enig persoon en (iii) dat Goliath toestemming heeft om uw inzending te verveelvoudigen en te gebruiken in enige media (waaronder, maar niet beperkt tot televisie, online en uitzendingen en sociale media -platforms) overal ter wereld en zonder een tijdsbeperking teneinde de wedstrijd uit te voeren en winnaars te selecteren (waaronder wellicht het publiceren van uw persoonlijke gegevens en uw inzending voor een publieke stemming om finalisten of de winnaar en enige tweede plaatsen te selecteren) en voor enige en alle gerelateerde promotionele doeleinden om de wedstrijd en Goliath te promoten (waaronder enig partnersponsor).
4. Goliaths aansprakelijkheid.
a. Voor online deelnames: Goliath kan geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot de website waarborgen en is niet verantwoordelijk voor enige onderbreking aan de wedstrijd of de website door technische problemen of anderszins door gebeurtenissen die buiten redelijke controle vallen.
b. Goliath heeft deze wedstrijd te goeder trouw opgezet maar zal voor zover toegestaan door de wetgeving, geen aansprakelijkheid accepteren voor verlies of schade als gevolg van enige deelname aan de wedstrijd of enig aspect van enige toegekende prijs. Uw wettelijke rechten als consument worden hierbij niet beïnvloed.
5. Prijsbevestiging & acceptatie.
Als wij een antwoord van een winnaar (of van hun ouder of voogd) vereisen voordat wij een prijs toekennen en wij ontvangen geen antwoord nadat wij redelijke pogingen hebben ondernomen om contact op te nemen en binnen een redelijk tijdsbestek, of de winnaar (of hun ouder of voogd) weigert de prijs te accepteren, behoudt Goliath zich het recht voor om de prijsuitkering in te trekken en de prijs toe te kennen aan een alternatieve winnaar die op datzelfde tijdstip wordt getrokken als de eerste naam of wordt beoordeeld als winnaar. Enige prijs die wordt geretourneerd of niet kan worden afgeleverd, zal worden gebruikt voor een andere wedstrijd of aan een liefdadigheidsinstelling worden gegeven. Goliath kan niet verantwoordelijk worden gesteld als iemand niet reageert.
1. Prijsafhandeling.
Er is geen geld of andere alternatieve prijs beschikbaar, behalve in gevallen waarin Goliath (en/of enige sponsorpartner die enige prijs verstrekt) door omstandigheden buiten haar controle zich het recht voorbehoudt de prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs of een prijs met een hogere waarde. Prijzen kunnen niet worden overgedragen of worden verkocht door winnaars tenzij een ouder/voogd of grootouder deelneemt aan de wedstrijd namens een kind of familielid. Tenzij anders vermeld in de prijsomschrijving, zijn winnaars uitsluitend verantwoordelijk voor alle extra kosten en uitgaven die gekoppeld zijn aan het ontvangen van hun prijs. Goliath behoudt zich het recht voor om winnaars (of hun ouder of voogd) te vragen een schriftelijke vrijwaring te ondertekenen voordat ze enige prijs ontvangen. Goliath behoudt zich het recht voor om naar een identiteitsbewijs te vragen of om de toelatingsvoorwaarden te verifiëren en om enige prijs persoonlijk aan de winnaar te overhandigen.
7. Annulering of diskwalificatie.
a. Goliath behoudt zich het recht voor om late, onjuist gerichte, onvolledige, beschadigde, verloren, onleesbare of ongeldige deelnames te diskwalificeren.
b. Goliath behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten, of enige deelnemer te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisgeving en zal dit doen als niet kan worden gegarandeerd dat de wedstrijd eerlijk of correct kan worden uitgevoerd voor wat betreft technische, juridische of overige redenen of als Goliath enige persoon verdenkt van het manipuleren met de inzendingen of de resultaten, of onjuiste informatie heeft verstrekt of op een andere wijze onethisch heeft gehandeld.
8. Klachtenprocedure.
Als er enige klachten zijn voor wat betreft de wedstrijd verzoeken wij u contact op te nemen met Goliath middels bovenvermeld e-mailadres of het postadres. Omschrijf uw klacht en u zult binnen twee weken een reactie ontvangen op uw klacht.
9. Publiciteit.
Winnaars worden wellicht verzocht deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aanvullende betaling of instemming. U stemt er mee in dat Goliath uw voornaam, initiaal van uw achternaam, leeftijd, stad en/of gelijkenis kan publiceren.
10. Gegevens van winnaars.
Voor een overzicht van de uitgekeerde prijzen, verstuur een gefrankeerde en geadresseerde envelop naar het adres van de Klantenservice, zoals vermeld op de deelnamepagina van de wedstrijd onder vermelding van ‘Winnaarslijst’ en de naam van de wedstrijd. Helaas kunnen wij geen inzendingen retourneren die per post bij ons zijn ingediend.
12. Er is geen aankoopverplichting om aan de wedstrijd deel te mogen nemen.
13. Goliath handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
14. Goliaths besluit om een winnaar te selecteren is definitief en wij behouden ons het recht voor om over een dergelijke kwestie niet te corresponderen.
15. Nederlandse wetgeving is van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.
© 2014 Goliath Games (Benelux).
Onder voorbehoud van alle rechten.

Copyright © 2017 Goliath. All rights reserved. All audio, visual and textual content on this site (including all names, characters, images, trademarks and logos) are protected by trademark, copyrights and other Intellectual Property rights owned by Goliath or its subsidiaries, licensors, licensees, suppliers and accounts. By using this site, you agree to the Privacy policy.